មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច អរគុណចំពោះ​រដ្ឋាភិបាល​បារាំង ដែល​បានផ្តល់​ការជឿទុកចិត្ត និង​ជឿជាក់​លើ​ការដឹកនាំ​របស់​រាជរ​ដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា – CEN