បញ្ឈប់​ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ នៅតាម​មណ្ឌល​អប់រំ​កែប្រែ និង​ពន្ធនាគារ ទូទាំង​ប្រទេស​ – CEN