រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេច​រើស​ក្របខណ្ឌ​ថ្មី​ មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល​ជិត​ ៦​ ពាន់​កន្លែង​ – CEN