រដ្ឋ​មន្រ្តីក្រសួង​បរិស្ថាន គាំ​ទ្រ​ដៃ​គូស​ហការ​លើក​កម្ពស់​ជីវភាព​ប្រជា​សហគមន៍​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ – CEN