លោក ស៊ុយ សែម ហាមអាជីវករ​រ៉ែ ក្នុង​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ធ្វើ​អាជីវកម្ម គ្មាន​លិខិតអនុញ្ញាត ឬ​មិនទាន់បាន​បង់​សួយ​សា​ – CEN