​ក្រសួងការពារជាតិ បាន​យកចិត្តទុកដាក់ និង​កំពុងធ្វើការ​កែទម្រង់​ស៊ីជម្រៅ លើ​យន្តការ​ពង្រឹងសមត្ថភាព ព្រមទាំង​ធនធាន​សម្រាប់​វិស័យ​ការពារជាតិ​ – CEN