រដ្ឋមន្ត្រី​​ក្រសួង​ការងារ បានដាក់​ចេញ​នូវ​ទិសដៅ​ការងារ​ចំនួន ២៤​ចំណុច ដើម្បីឱ្យ​មន្ត្រីរាជការ​ក្រោម​ឱវាទ បន្ត​សហការគ្នា​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​អនុវត្ត នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN