បុគ្គលិក​ប្រា​សាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​បុក​ខឿន​រង្វង់​មូល​រូប​គោ​ស្លាប់​ទាំងយប់​ – CEN