អាជ្ញាធរ​កីឡា​ពន្យល់​ពី​រឿង​ប្រាក់រង្វាន់​កី​ឡករ​កាយ​វប្បកម្ម​ – CEN