សម្តេច​តេជោ ប្រាប់លេខាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​សមាគម​អន្តរជាតិ​នៃ​អភិបាល​ក្រុង​ប្រើ​ភាសាបារាំង ពី​ការរីកលូតលាស់ និង​ផល​ប្រឈម​នៅ​ទីក្រុង​ – CEN