ឥណ្ឌា​ជួល​នាវាមុជទឹក​របស់​រុស្សី ក្នុងតម្លៃ ៣​ ពាន់​លាន​ដុល្លា​រ – CEN