ចំណាយ​អស់​លុយ ២៥.០០០ ដុល្លារ ជួសជុលផ្ទះ​ទើប​ទិញ​រួច ទើប​ដឹងថា លោក​ជួសជុល​ច្រឡំ​ផ្ទះ​! មាន​អ្វី​ក្រៅពី​ប្តឹង​ពួក​មន្ត្រី «​អន់​គុណភាព​»! – CEN