៣ ឆ្នាំ​ហើយ ដែល​បុរស​ម្នាក់នេះ​ផឹក​ទឹកនោម​ខ្លួនឯង ហើយ​ថា ពិត​ជាមាន​អារម្មណ៍​អស្ចារ្យ និង​កម្លាំង ពលំ​មាំមួន​…​ល្អ​! – CEN