ឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាល​សិស្ស​ទាំងអស់ ត្រូវ​ជំរុញ​ឱ្យ​កូនៗ របស់​ខ្លួន​ដែល​គ្រប់​អាយុ​ចូលរៀន ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរៀន​ឱ្យបាន​គ្រប់ៗ​គ្នា​ – CEN