ចាប់​បុគ្គលិក​ផ្នែកអនាម័យ​ម្នាក់​នៅ​ផ្ទះសំណាក់ AS88 ដែល​ដុត​សំរាម ធ្វើ​ឲ្យ​រាលដាល​ឆេះ​ផ្ទះសំណាក់​ – CEN