លោក ឆាយ ថន ៖ គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​ត្រូវបាន​ទុក​ឱ្យ​នៅ​ក្រៅ​ការអភិវឌ្ឍ និង​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​មិន​ទទួលបាន​ផល​ពី​ការអភិវឌ្ឍ​ឡើយ​ – CEN