តុលាការ​ឃុំខ្លួន​គ្រូទាយម្នាក់ ដែល​ប៉ង​ចាប់រំលោភ​ស្ដ្រី​ពេល​ទៅ​លើករាសី នៅ​បន្ទប់​ – CEN