គ​.​ជ​.​ប​. បន្ទោសមក​ពី​បច្ចេកទេស​កំព្យូទ័រ​ហ្នឹង ទើបបាន​ជា​បូកលេខ​ខុស ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្មាស​គេ​ពេញ​ម៉ា​នគរ​ – CEN