ជំរុញ​ឲ្យមាន​ការពង្រឹ​ង​សន្តិសុខ​សណ្ដាប់ធ្នាប់ និង​ការផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឲ្យបាន​ល្អ​ប្រសើរ​ – CEN