អា​មេ​រិច​ព្រមាន​អាល្លឺម៉ង់​ថា ការប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​របស់ Huawei នឹង​ជួប​បញ្ហា​ – CEN