សាកលវិទ្យាល័យ AUPP បើក​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​នៅ​កម្ពុជា ពុំ​ចាំបាច់​ចំណាយ​ថវិកា​ច្រើន​ទៅ​សិក្សា​នៅ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ – CEN