អាល្លឺម៉ង់ បន្ត​ភាពជា​ដៃគូ ជាមួយ​កម្ពុជា​លើ​លើ​វិស័យ​សកម្មភាព​មីន​ – CEN