ទំនាក់ទំនង​ចិន​-​កម្ពុជា បាន​ឈានដល់​ចំណុចកំពូល និង​ល្អ​ជាង​ពេលណាៗ​ទាំងអស់ ដែល​មិត្ត​ភាពជា​ដែកថែប​ – CEN