មជ្ឈមណ្ឌល​ធ្វើតេស្ត​ផ្លូវការ សម្រាប់​ការធ្វើ​តេស្ត IELTS នៅ​កម្ពុជា ចុះ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការយោគយល់​គ្នា​មួយ ជាមួយ​សាលា​អន្តរជាតិ អេស អាយ អេស (SIS) – CEN