ការ​ក្លែងបន្លំ​គុណភាព បរិមាណ តំលៃ ជាកត្តាធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច និង​សុខភាព​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN