ធនាគារជាតិ ប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រ​ប្រឆាំង​ការសម្អាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ – CEN