ធនាគារពិភពលោក ៖ ការរៀបចំ​ទីក្រុង អាច​លើកកម្ពស់​គុណភាព នៃ​ជីវិត និង​ឱកាស នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN