ជំរឿន​ទូទៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នឹង​បន្តធ្វើ​សម្ភាសន៍​ប្រជាពលរដ្ឋ​រហូតដល់​ថ្ងៃ 15 មីនា​ – CEN