នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា ស្នើ​ឲ្យ​កម្ពុជា​និង​វៀតណាម ចែករំលែក​បច្ចេកវិទ្យា​និង​ព័ត៌មាន​ទៅវិញទៅមក និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ ICT – CEN