នគរបាល​ចាប់​បុរស​ម្នាក់ បង្ខំ​រួមភេទ​ជាមួយ​ក្មេងស្រី មិនទាន់​ពេញ​វ័យ – CEN