បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ 2019 ឆ្ពោះទៅរក​ឧស្សាហកម្ម 4.0 ស្របតាម​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី 4 ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN