​រន្ធត់ចិត្ត​ណាស់​! ស្ត្រី​អាយុ​៦៤​ឆ្នាំ ត្រូវបាន​ចាក់សោរ​ឃុំ​ក្នុងផ្ទះ ជាមួយ​របួស​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ និង​ស្ទើរតែ​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ ពេល​ដឹង​អ្នកប្រព្រឹត្ត​គឺជា​… – CEN