មើល​ពួក​ទោច ស្វា​ឪ ដ៏​ឆ្លា​តស៊ូ​នឹង​ជីវិត ហើយ​ចេះ​ជួយ​យកអាសា​គ្នា គ្រាន់បើ​ជាង​មនុស្ស​ខ្លះ​…​ផង​! – CEN