វេទិកាសាធារណៈ ពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយប្រជាជន ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោង ធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់សំណង់ ស្ថិតនៅតាមដងស្ទឹងព្រែកត្នោត – CEN