អគ្គិសនី​កម្ពុជា បាន​ពិភាក្សា​ជម្រើស​ដាក់​នាវា​រោងចក្រ​ថាមពល របស់​ក្រុមហ៊ុន​ប្រទេស​តួរ​គី ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ខ្វះ​អគ្គិសនី – CEN