អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​រកឃើញ​ពូជ​សត្វ​ប្រភេទ​ថ្មី ជាង ១០០​ប្រភេទ​នៅ​តំបន់​ទន្លេមេគង្គ​ – CEN