ប្រតិភូ​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​អចលនៈទ្រព្យ ទីក្រុង​ឈុង​ឆីង ចាប់អារម្មណ៍​លើ​ការវិនិយោគ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN