ក្បាល​គ្រាប់​១២៥​មីលី្លម៉ែត្រ ធ្វើ​ជា​កំណល់​ដំ​ដែក ផ្ទុះ​ស្លាប់ តា ឯ​ចៅប្រុស រងរបួស​ – CEN