សម្តេច​ក្រឡាហោម បាន​អំពាវនាវ​ពលរដ្ឋ ចូលរួម​រាយការណ៍ មក​សមត្ថកិច្ច និង​អាជ្ញាធរ ដូចជា​នគរបាល​ប៉ុស្តិ៍​រដ្ឋបាល​ – CEN