អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ អំពាវនាវ​ដល់​អ្នកសារព័ត៌មាន ចូលរួម​សិក្ខាសាលា “​អ្នកសារព័ត៌មាន និង​ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​” – CEN