គ្រូ​ចៅអធិការ​វត្ត​ជន្លង់ម្លូ បំបិទ​សិទ្ធ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រកាន់​នូវ​ជំនឿ​ព្រហ្មញ្ញសាសនា​ក្នុង​ទី​អារាម​ – CEN