ខ្វះ​ភ្លើង ​13​ ភាគរយ អគ្គិសនី​កម្ពុជា​កាត់បន្ថយ​ការផ្គត់ផ្គង់​ខ្លះ នៅ​ពេល​ថ្ងៃ​តាម​កន្លែង​ឆ្លាស់គ្នា ដើម្បី​រក្សា​ការផ្គត់ផ្គង់​នៅពេល​យប់​ – CEN