ក្រសួងសុខាភិបាល​សូម​ក្រើនរំលឹក​ឡើងវិញ អំពី​ការបង្ការ​សុខភាព ក្នុងអំឡុងពេល​អាកាសធាតុ​ក្តៅ – CEN