អភិបាល​រាជធានី ជំរុញ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ខិតខំ​បន្ថែមទៀត ពង្រឹង​សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​ផ្តល់​សេវាសាធារណៈ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN