ក្រសួង​ពាណិជ​កម្ម ប្រាប់​ពី​តម្លៃ​ប្រេង​ដែល​ត្រូវ​លក់​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទ 16 ដល់​ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ,​តម្លៃ​ប្រេង​នៅតែ​បន្ត​ឡើងថ្លៃ​ – CEN