ឆ្នាំនេះ​មិនមាន​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ទេ ប៉ុន្តែ​បានរៀបចំ​សៀមរាប​សង្ក្រាន្ត​ – CEN