ស្មាន​ពុំ​ដល់​ថា ស្វា​ញី​សោះ​តែមាន​សាច់ដុំ ហើយ​រោម​ស្អា​តម្លឹងៗ​! – CEN