សារព័ត៌មាន របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន បាន​ផ្សាយ​ថា ជនជាតិ​ជប៉ុន​ពីរ​នាក់​នោះ ដោយសារ​ជំពាក់​លុយ​ធនាគារ ទើប​ប្លន់​រថយន្ត​ – CEN