យោធា​កម្ពុជា និង​ឥណ្ឌូណេស៊ី ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ល្អ និង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទស្សនកិច្ច យោធា​ជាន់ខ្ពស់​ – CEN