អភិបាលខេត្ត ផ្តាំផ្ញើ​ទាហាន​ថ្មី​១១៥ ត្រូវ​បញ្ជូន​ពី​តំបន់​ប្រតិបត្តិការ​សឹក​រង​ស្វាយរៀង​ឲ្យទៅ​ហ្វឹកហ្វឺន ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​រៀន​ដើម្បី​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ការពារ​ជាតិ​មាតុភូមិ​ – CEN